Skip to main content

Warunki korzystania

O naszych warunkach

– Niniejsze Warunki wyjaśniają, w jaki sposób możesz korzystać z tej Witryny InBody Europe (strony internetowej), która jest udostępniana przez nas bezpłatnie.
– Przed skorzystaniem ze strony należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki.
– Uzyskując dostęp lub korzystając ze strony internetowej lub w inny sposób wyrażając zgodę, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i dokumentów, do których się one odnoszą.
– Jeśli nie zgadzasz się lub nie akceptujesz któregokolwiek z niniejszych Warunków, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z witryny.
– W przypadku pytań dotyczących serwisu prosimy o kontakt. Odpowiedzi będą udzielane w godzinach od 8:30 do 17:00 od poniedziałku do piątku.
Możesz skontaktować się z nami przez e-mail [info .eu@inbody.com].
– Definicje

 • Treść oznacza dowolny tekst, obrazy, wideo, audio lub inne treści multimedialne, oprogramowanie lub inne informacje lub materiały przesłane do lub na stronie internetowej
 • Warunki oznaczają niniejsze warunki użytkowania aktualizowane od czasu do czasu
 • Polityka prywatności oznacza politykę, która reguluje, w jaki sposób przetwarzamy wszelkie dane osobowe zebrane od Ciebie
 • My, my lub nasze środki InBody Europe B.V. z Gyroscoopweg 122 1042AZ Amsterdam, Holandia. Odniesienia do nas w niniejszych Warunkach obejmują również od czasu do czasu spółki z naszej grupy, w tym InBody Co. Ltd, InBody Building, 647 Eonju-ro, Gangnam-gu, Seul, Republika Korei (kod pocztowy 06106)
 • Ty lub Twój oznacza osobę uzyskującą dostęp lub korzystającą ze strony internetowej lub jej Treści.

Korzystanie ze strony internetowej

Korzystanie z witryny – Witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Nie możesz:

 • a. modyfikować, kopiować, publikować, licencjonować, sprzedawać lub w inny sposób komercjalizować tej witryny lub jakichkolwiek informacji lub oprogramowania związanego z tą witryną;
 • b. przenieść prawa do tej strony; oraz
 • c. korzystać z tej witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby w jakikolwiek sposób zakłócić którąkolwiek z naszych witryn lub zakłócić korzystanie lub czerpanie przyjemności z którejkolwiek z naszych witryn. Musisz korzystać z tej witryny zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Podczas korzystania z tej witryny musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących warunków umowy stron trzecich (np. umowy o świadczenie usług bezprzewodowych). Twoje prawo do korzystania z tej witryny wygasa natychmiast, jeśli naruszysz jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków.

– Niektóre funkcje tej witryny mogą wymagać podania danych osobowych. Korzystanie z witryny oznacza, że musisz również przestrzegać naszej polityki prywatności.
– Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za:

 • wszystkie koszty i wydatki, które możesz ponieść w związku z korzystaniem z witryny; oraz
 • zachowanie poufności Twoich danych osobowych.

– Witryna jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez osoby, które mają do niej dostęp z terenu UE. Jeśli zdecydujesz się na dostęp do witryny z lokalizacji poza UE, akceptujesz ryzyko, że korzystanie z tej witryny może naruszyć Twoją prywatność lub jakiekolwiek inne prawa i akceptujesz, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w jakiejkolwiek formie lub formie, które wynika z tego naruszenia.
– Staramy się, aby strona internetowa była jak najbardziej dostępna. W przypadku trudności z korzystaniem z serwisu prosimy o kontakt pod adresem [info .eu@inbody.com].
– Możemy uniemożliwić lub zawiesić dostęp do witryny, jeśli nie przestrzegasz jakiejkolwiek części niniejszych Warunków, jakichkolwiek warunków lub zasad, do których się odnoszą, lub obowiązującego prawa.

Własność, użytkowanie i prawa własności intelektualnej

– Ta strona internetowa i wszystkie prawa własności intelektualnej w niej zawarte, w tym między innymi wszelkie Treści, są naszą własnością. Prawa własności intelektualnej oznaczają prawa takie jak: prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy domen, prawa do projektów, prawa do baz danych, patenty i wszelkie inne prawa własności intelektualnej wszelkiego rodzaju, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane czy niezarejestrowane (w dowolnym miejscu na świecie). Zastrzegamy sobie wszystkie nasze prawa do jakiejkolwiek własności intelektualnej w związku z niniejszymi Warunkami. Oznacza to na przykład, że pozostajemy ich właścicielami i możemy z nich swobodnie korzystać według własnego uznania.
– Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw do strony internetowej poza tymi, które są niezbędne do umożliwienia dostępu do strony internetowej i korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem. Zgadzasz się nie dostosowywać w celu obejścia lub usunięcia jakichkolwiek informacji zawartych w witrynie (w tym wszelkich informacji o własności intelektualnej), a w szczególności jakichkolwiek praw cyfrowych lub innych technologii bezpieczeństwa wbudowanych lub zawartych w witrynie.
– Znaki towarowe: „InBody” to nasz znak towarowy. Na tej stronie mogą być również używane inne znaki towarowe i nazwy handlowe. Używanie jakichkolwiek znaków towarowych ze strony jest surowo zabronione, chyba że masz naszą uprzednią pisemną zgodę.

Dokładność informacji i dostępność serwisu

– Chociaż staramy się, aby witryna była dokładna, aktualna i wolna od błędów, nie możemy obiecać, że zawsze tak będzie. Ponadto nie możemy zagwarantować, że strona internetowa będzie odpowiednia lub odpowiednia do jakiegokolwiek celu. Wszelkie poleganie na informacjach zawartych w tej witrynie odbywa się na własne ryzyko, a InBody nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które możesz ponieść w związku z poleganiem na tych informacjach.
– Możemy zawiesić lub zakończyć działanie strony internetowej w dowolnym momencie, gdy uznamy to za stosowne, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowanie lub odpowiedzialność za szkody.
– Chociaż staramy się upewnić, że witryna jest dostępna do użytku użytkownika, nie obiecujemy, że witryna jest dostępna przez cały czas, ani nie obiecujemy nieprzerwanego korzystania z witryny przez użytkownika.

Hiperłącza i witryny osób trzecich

– The website may contain hyperlinks or references to third party websites other than the website. Wszelkie takie hiperłącza lub odniesienia są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za treści, materiały lub informacje w nich zawarte. Wyświetlanie jakiegokolwiek hiperłącza i odniesienia do jakiejkolwiek strony internetowej strony trzeciej nie oznacza, że popieramy stronę internetową, produkty lub usługi tej strony trzeciej. Korzystanie z witryny osoby trzeciej może podlegać warunkom tej witryny osoby trzeciej.

Wyłączenie gwarancji i ograniczenie naszej odpowiedzialności

– Zrzekamy się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tej witryny.
– Korzystanie z tej witryny odbywa się na własne ryzyko i według własnego uznania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu (urządzeń) lub utratę danych, które wynikają z korzystania z tej witryny.
– Z wyjątkiem jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej, której nie możemy wykluczyć na mocy prawa (np. za śmierć lub uszkodzenie ciała), nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za:

 • straty, które:
  (a) nie były możliwe do przewidzenia dla Ciebie i nas w momencie tworzenia niniejszych Warunków; lub
  (b) które nie zostały spowodowane przez jakiekolwiek naruszenie z naszej strony;
 • straty biznesowe; oraz
 • straty dla niekonsumentów.

Odszkodowanie

– Zrekompensujesz nam w całości wszelkie straty lub koszty, w tym między innymi opłaty prawne, które poniesiemy bezpośrednio lub pośrednio w związku z Twoim zachowaniem lub w związku z korzystaniem z tej witryny, domniemanym naruszeniem niniejszych Warunków, domniemanym naruszeniem wszelkie obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub prawa osób trzecich. Zastrzegamy sobie prawo, na własny koszt, do wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń lub dochodzeń wniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią, w tym między innymi organ regulacyjny lub organ ścigania, z zastrzeżeniem niniejszego postanowienia o odszkodowaniu.

Wydarzenia poza naszą kontrolą

– Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków spowodowane jakimkolwiek zdarzeniem lub okolicznością poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi strajkami, lokautami lub innymi sporami pracowniczymi; awaria systemów lub dostępu do sieci; lub powódź, pożar, wybuch lub wypadek.

Zmiana

– Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków. Wszelkie istotne zmiany zaczną obowiązywać natychmiast dla nowych użytkowników i po upływie 30 dni od powiadomienia dla obecnych użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się na jakiekolwiek zmiany, odinstaluj i zaprzestań korzystania z tej witryny tak szybko, jak to możliwe, ale przynajmniej w ciągu 30 dni od wyżej wymienionego powiadomienia. Jakiekolwiek korzystanie z tej witryny po 30-dniowym okresie wypowiedzenia oznacza akceptację wszelkich zmian.

Sprzeczanie się

– Postaramy się szybko i sprawnie rozwiązywać z Tobą wszelkie spory. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszych usług, skontaktuj się z nami jak najszybciej.
– Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z Warunkami lub ich przedmiotem lub formacją będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem holenderskim.
– Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z Warunkami lub ich przedmiotem lub powstaniem będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy jurysdykcji, w której się znajdujemy.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close